29. 2. Horymír

Zítra: Bedřich

Předpověď počasí

Čtvrtek Polojasno 11/4 °C
Pátek Zataženo 12/6 °C
Sobota Polojasno 12/7 °C
Neděle Polojasno 14/7 °C

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Plán zimní údržby - 2021/2022

Plán zimní údržby - 2021/2022Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období 2021-2022

Článek I.

Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickými možnostmi vlastníka místních komunikací.

Časové období pro účely zimní údržby místních komunikací je podle § 41 odst. 4 vyhlášky ministra dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka místních komunikací.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na území celé obce, stanoví tento plán i potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Meze možností správce místních komunikací jsou mimo jiné i omezeny ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, zejména stanovením o pracovní době a době odpočinku, a to o rozvržení pracovní doby (§ 81 - § 84), o přestávkách v práci (§ 88), o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami (§ 90), o práci přes čas (§ 93) a noční práci (§ 94), o pracovní pohotovosti (§ 95).

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody, vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Článek II.

Základní pojmy

Obecně závaznými právnímy předpisy se rozumí:

 • Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen zákon)
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška)
 • Rozsah prací zimní údržby je vymezen v pasportu místních komunikací zpracovaných firmou ENVIPARTNER, s. r. o. ze dne 25.10.2018.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Závady ve sjízdnosti na místních komunikacích jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, vlastnostem vozidla a nákladu, svým schopnostem a dovednostem a jiným zjevným okolnostem.

Závady ve schůdnosti na místních komunikacích jsou závady obdobné jako u závad na sjízdnosti. Závadami ve schůdnosti se rozumí závady na přechodech pro chodce na průjezdních úsecích silnic městem, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a závady ve schůdnosti pro chodce na místních komunikacích a závady ve schůdnosti pro chodce na místních komunikacích, určených výhradně pro chodce.

Závady ve schůdnosti na chodnících přilehlých k nemovitosti, která se nachází v zastavěném území a hraničí se silnicí nebo místní komunikací jsou povinni odstraňovat vlastníci, správci nebo uživatelé těchto nemovitostí, pokud by závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem.

Vlastníkem místních komunikací III. a IV. třídy je město Jaroměřice nad Rokytnou.

Správcem místních komunikací je z pověření města TESMA Jaroměřice s.r.o., Nádražní 1160, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou.

Dodavatelem prací pro zajištění údržby místních komunikací se rozumí fyzická nebo právnická osoba, se kterou město Jaroměřice nad Rokytnou uzavře smlouvu o zajišťování zimní údržby místních komunikací. Kde není uzavřena smlouva o zimní údržbě místních komunikací, provádí zimní údržbu město Jaroměřice nad Rokytnou prostřednictvím svých zaměstnanců.

Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, která vznikla nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby nebo nereálnost časového zajištění údržby.

Článek III.

Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období

Město

 • kontroluje organizační a technologickou přípravu na provádění zimní údržby místních komunikací
 • schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací
 • v průběhu zimního období provádí namátkovou kontrolu zajišťování zimní údržby místních komunikací, a to jak z hlediska včasnosti, tak kvality
 • operativně zasahuje do řízení zimní údržby místních komunikací v době kalamitní situace, kterou na žádost správce místních komunikací, operačního štábu či starosty města vyhlašuje
 • zajišťuje předání informace o kalamitní situaci zejména JSDHO města Jaroměřice a dle závažnosti kalamitní situace složkám IZS
 • zajišťuje sdělení o kalamitní situaci občanům města Jaroměřice nad Rokytnou dostupnými prostředky – místní rozhlas, webové stránky města apod.

Správce místních komunikací

 • zpracovává návrh operačního plánu zimní údržby místních komunikací a předkládá jej ke schválení městské radě
 • zajišťuje včasnou přípravu na provádění prací, spojených se zimní údržbou
 • průběžně sleduje vývoj počasí, který patřičně zaznamenává a archivuje a v případech, stanovených v tomto plánu, operativně zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
 • řídí a kontroluje průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vede o této činnosti předepsanou evidenci
 • uzavírá smlouvy s dodavateli prací pro zajištění zimní údržby místních komunikací a o této skutečnosti podává neprodleně informaci starostovi města cestou odboru OVIM
 • úzce spolupracuje s orgány města a policie při zajišťování zimní údržby místních komunikací
 • kontroluje plnění zajišťování zimní údržby u smluvních dodavatelů včetně správnosti fakturace

Dodavatelé prací pro zajištění zimní údržby místních komunikací

 • vedou deník výkonů zimní údržby
 • provádějí práce potřebné pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v rozsahu stanoveném ve smlouvě, kterou s nimi správce místních komunikací uzavřel
 • v případě kalamitní situace postupují dle pokynů operačního štábu zimní údržby

Uživatelé místních komunikací

 • jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikace, který je v zimním období obvyklý (sníh na komunikacích, kluzkost, zmrazky, apod.)
 • při chůzi po chodnících a po jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat té části komunikace, která je opatřena posypovým materiálem
 • přecházet komunikace na místech k tomu určených, na nichž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti
 • v případě vyhlášení kalamitní situace co nejvíce, dle možností omezit pohyb po komunikacích a dbát pokynů operačního štábu zimní údržby

Článek IV.

Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje operační štáb zimní údržby na žádost správce místních komunikací nebo pod přímým vlivem vývoje povětrnostních podmínek. V případě neodkladného řešení a závažnosti vzniklé situace vyhlašuje přímo starosta města, který následně o vyhlášení kalamitní situace informuje operační štáb zimní údržby. V případě mimořádně závažné povětrnostní situace s následkem vzniku škod na majetku (silný vítr, námraza apod.) svolá starosta města současně krizový štáb města.

Vzniklou kalamitní situaci pak správce komunikací spolu se svými smluvními partnery zajišťuje:

 • zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích po dobu kalamitní situace provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí stanovené v tomto plánu dle pokynů operačního štábu, případně starosty a v případě nebezpečí z prodlení dle pokynů jednatele společnosti TESMA Jaroměřice s.r.o.; v tomto případě správce místních sítí následně po zajištění nezbytných úkonů a činností průběžně informuje operační štáb, resp. starostu města
 • po vyhlášení kalamitní situace jsou pracovníci správce místních komunikací povinni se na vyzvání dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni

Článek V.

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve, než jej provoz zhutní.

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadeného sněhu dosáhla 2 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. S případným posypem se začíná až po odstranění sněhu.

Zdrsňování náledí a provozem ujetého sněhu posypem inertními posypovými materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo zhutnělého sněhu, čímž se zvýší koeficient tření.

Posyp inertními materiály pouze zmírňuje kluzkost komunikace, tuto kluzkost však neodstraní. Navíc jde o opatření zpravidla s dočasným účinkem.

V souladu s obecně závaznými právními předpisy je možno posyp inertními materiály neprovádět v celé délce místních komunikací, ale jen na nebezpečných místech, jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, v ostrých směrových obloucích, na autobusových zastávkách, apod. Na ostatních místních komunikacích je možno provádět pouze odstraňování sněhu.

Pro potřeby zdrsňování povrchu místních komunikací jsou skládky inertního materiálu

A) Volné skládky

 • V areálu TESMA Jaroměřice s.r.o., Nádražní 1160, 675 51 Jaroměřice n. R.
 • Operativní a záložní skládka

B) Kontejnery na posyp

Umístění Plast Dřevo
ul. Komenského (OPERA) 3x 1x
ul. Komenského - ZŠ (hlavní vchod) 1x  
ul. Husova - MŠ (u vchodu do jídelny) 1x  
ul. Husova – bytovka 1x  
ul. Kaunicova (parkoviště u DPS) 1x 1x
nám. Míru (zámecká květinka) 1x  
ul. Dobrovského (most) 1x  
ul. Čelakovského (Křižní)   1x
ul. Poděbradova (schody) 1x  
ul. Tyršova (trafostanice)   1x
ul. Kaunicova (Kurucz)   1x
ul. Havlíčkova (č.p. 287)   1x
ul. M. Horákové (křižovatka s ul. Legionářskou)   1x
ul. M. Horákové (č.p. 913)   1x
Vacenovice (u autobusové zastávky)   1x
Boňov (u kulturního domu)   1x 
Ratibořice (u kulturního domu; u autobusové zastávky)   2x 
Příložany (u kulturního domu; u autobusové zastávky; u prodejny)   3x 
Ohrazenice (u kulturního domu)   1x 
Popovice (u autobusové zastávky)   1x 

C) Druhy posypového materiálu

 • Sůl
 • Písek 0-4mm
 • Štěrk 4-8mm

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na místech nepřístupných nebo obtížně přístupných pro mechanizační prostředky a je rozdělen do 4 časových pásem. Sníh se ručně odstraňuje a posyp se provádí zejména na schodech, lávkách, úzkých chodnících, na přechodech pro chodce, nástupních ostrůvcích. Pro zajištění základních podmínek pro bezpečnost práce pracovníků správce místních komunikací se ruční úklid sněhu a ruční posyp provádí pouze za denního světla, v noci pouze v místech řádně osvětlených. Při mimořádných událostech, jako je např. vznik kalamitní situace se tato činnost provádí i v nočních hodinách za podmínek zajištění bezpečnosti pracovníků (umělé osvětlení vozidly, světlomety napájené centrálou, patřičného dopravního označení apod.).

Článek VI.

Pořadí jízd při odstraňování sněhu s přihlédnutím důležitosti místních komunikací

 • Traktor JOHN DEERE a ZETOR
 • Malotraktor YUKON
 • Sypač UAZ
 • Čistící stroj NILFISK

A) Pořadí jízd při odstraňování sněhu (prohrnování)

Pořadí jízd traktor č. 2 - JOHN DEERE - J03 49 48 (prohrnování)

 1. Čerpací stanice - benzínka
 2. Mlékárna
 3. nám. Míru
 4. ul. Komenského
 5. ul. Palackého
 6. ul. Havlíčkova (náměstíčko)
 7. ul. Žerotínova
 8. ul. Smetanova
 9. ul. Panská
 10. ul. Helfertova
 11. ul. K Ráji ( před pekárnou)
 12. ul. Legionářská
 13. ul. Husova
 14. ul. Polní
 15. ul. Cigánkova
 16. ul. Družstevní
 17. ul. M. Horákové
 18. ul. Dukelská
 19. ul. Čapkova
 20. ul. k ČD (u vlakového nádraží)
 21. Ohrazenice
 22. ul. Štefanikova
 23. ul. 5. Května
 24. ul. Tyršova - v části od křižovatky s ulicí Jiráskovou po křižovatku s krajskou silnicí ul. Tyršova (ul. Tyršova od křižovatky s ul. Kaunicova na křižovatku k ul. Březinova)
 25. ul. Jiráskova
 26. ul. Kaunicova - DPS
 27. ul. Kaunicova
 28. Ratibořice
 29. Boňov

Pořadí jízd traktor č. 1 - ZETOR - TR 96 27 (prohrnování)

 1. Autobusové nádraží
 2. ul. Kapinusova
 3. Spojka od Autobusového nádraží na ul. Březinova
 4. Potraviny Kučera
 5. ul. Ke Spravedlnosti
 6. ul. B. Němcové
 7. ul. Zahradní
 8. ul. Čelakovského
 9. ul. Lázeňská
 10. ul. Krátká
 11. ul. Stromořadní
 12. ul. Nová
 13. ul. Křižní
 14. ul. Flóriánská
 15. ul. Nábřežní
 16. ul. J. Krčála
 17. ul. Veleslavínova
 18. ul. Luční a příjezd k ČOV
 19. ul. K Modřínům
 20. ul. Revoluční
 21. ul. Vrchlického
 22. ul. Žižkova
 23. ul. Chelčického
 24. Hřbitov - u smuteční síně a komunikace za hřbitovem k bývalému zahradnictví
 25. ul. Březinova
 26. Mlýn Ke hradišti
 27. Popovice
 28. Vacenovice

Prvotním úkolem je odstranění závad ve schůdnosti chodníků (viz pořadí při údržbě chodníků) a poté dle potřeb i u komunikací.

Pořadí jízd NILFISK - J02 49 22 (prohrnování)

 1. ul. Bohušická
 2. ul. Kaunicova
 3. ul. Tyršova - okolo školy
 4. ul. Tyršova - okolo OPERY + obchoďák
 5. ul. Komenského
 6. nám. Míru
 7. ul. Dobrovského - část
 8. ul. F. V. Míči - u Špitálku
 9. ul. Helfertova
 10. ul. Žerotínova
 11. ul. Smetanova
 12. ul. Havlíčkova
 13. ul. Nábřežní
 14. ul. Březinova - okolo hřbitova
 15. Okolo obchodního centra KUČERA
 16. ul. Legionářská - část
 17. ul. Kapusinova
 18. ul. Cigánkova
 19. ul. Družstevní
 20. ul. Dukelská
 21. ul. Polní - část
 22. ul. Jiráskova
 23. ul. J. Krčála
 24. ul. Kapusinova - autobusové nádraží

Pořádí jízd malotraktor YUKON - J03 76 05 (prohrnování)

 1. Autobusové nádraží
 2. Křižovatka ul. Březinova a spojka
 3. ul. Palackého
 4. ul. Husova
 5. ul. Legionářská
 6. ul. Čapkova
 7. ul. M. Horákové
 8. ul. Polní
 9. ul. 5. Května
 10. ul. Štefánikova
 11. ul. Sokolovská
 12. ul. Chelčického
 13. ul. Nábřežní
 14. ul. Žižkova
 15. ul. Stromořadní
 16. ul. Poděbradova
 17. ul. Dobrovského

Místní část zajišťované subdodavatelsky:

 • Přiložany - Möller Alfréd
 • Jaroměřice nad Rokytnou (místní část) - Pavelec Vítězslav

B) Pořadí jízd sypače při zajišťování posypu místních komunikací s přihlédnutím důležitosti místních komunikací (posypávání)

Pořadí sypače při zajišťování posyp UAZ - 2BR 36 18 (posypávání)

 1. Autobusové nádraží
 2. Křižovatka ul. Březinova a spojka
 3. ul. Kapusinova
 4. nám. Míru
 5. ul. Palackého
 6. ul. Komenského, ul. Helfertova, ul. Růžová
 7. ul. Husova
 8. ul. Legionářská
 9. ul. Dukelská
 10. ul. Jiráskova
 11. ul. Kaunicova
 12. ul. Čapkova
 13. ul. M. Horákové
 14. ul. Cigánkova
 15. ul. Polní
 16. ul. Družstevní
 17. ul. 5. Května
 18. ul. Stefánikova
 19. ul. k ČD
 20. Popovice + prohrnování
 21. Hřbitov - u smuteční síně
 22. ul. Chelčického
 23. Spojovací ul. Havlíčkova - ul. Chelčického
 24. ul. Havlíčkova (náměstíčko)
 25. ul. Nábřežní
 26. ul. J. Krčála
 27. ul. Smetanova
 28. ul. Panská
 29. ul. Žerotínova
 30. ul. K Modřínům
 31. ul. Luční a příjezd k ČOV
 32. ul. Revoluční
 33. ul. Vrchlického
 34. ul. Veleslavínova
 35. ul. Žižkova
 36. ul. k Ráji (před pekárnou)
 37. ul. Stromořadní
 38. ul. Nová
 39. ul. Čelakovského
 40. ul. Krátká
 41. ul. Lázeňská
 42. ul. Floriánská
 43. ul. Křižní
 44. ul. Zahradní
 45. ul. Ke Spravedlnosti (ke gigantu vč. garáží)
 46. ul. B. Němcové
 47. Ratibořice + prohrnování
 48. Boňov + prohrnování
 49. Vacenovice + prohrnování
 50. Příložany + prohrnování
 51. Ohrazenice + prohrnování
 52. Mlýn ke hradišti

Pozn.: Odstraňování sněhu na těchto komunikacích je prováděno dvěma traktory s radlicí - JOHN DEERE a ZETOR, a malotraktorem YUKON.

Posyp je zajišťován malotraktorem YUKON s radlicí a sypačem, vozidlem UAZ s radlicí a sypačem a čistícím strojem NILFISK.

Nakládka posypového materiálu je prováděna traktorbagrem KOMATSU WB 93 R a nakladačem SCHMIDT.

Zímní údržbu zajišťují

Přijmení a Jméno Náplň práce Kontakt
Hobza Dominik řidič 777 714 420
Hobza Zbyněk řidič 777 714 411
Horváth Silvester řidič 605 143 130
Ježek Vladimír řidič 777 714 422
Slatinský Kamil řidič 732 628 623
Tůma Josef řidič 776 103 904
Vodička Martin řidič 602 821 579
Dostálová Lenka ruční odklízení a posyp 776 141 951
Jelečková Drahomíra ruční odklízení a posyp 605 817 642
Jurková Soňa ruční odklízení a posyp  
Kalová Irena ruční odklízení a posyp 608 848 654
Kutálková Marie ruční odklízení a posyp 605 338 529
Moškvanová Emílie ruční odklízení a posyp 739 439 651
Pawelková Bohdana ruční odklízení a posyp 731 823 350
Školařová Jana ruční odklízení a posyp  

Článek VII.

Zímní údržba chodníků a místních komunikací určených pro chodce

Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí, stanoveném v tomto plánu. Dopravně důležité chodníky se udržují v šířce 1 m.

Zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních úsecích silnic městem se provádí pouze na přechodech pro chodce, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na místních komunikacích, určených výhradně pro chodce, a to v rozsahu stanoveném v tomto plánu.

Na ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, tj. správa a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti.

Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí po zjištění, že napadaná vrstva dosáhla 2 cm nebo se tvoří náledí či jiná kluzkost. V místních částech se údržba nezpevněných ploch zajišťuje po dohodě s osadním výborem.

Pořadí při zmírňování závad ve schůdnosti

A) Chodníky

I. Etapa do 5 hodin

1. Část

 1. Komenského - od zdrav. střediska až na nám. Míru k domu č. 3 - 253 m
 2. nám. Míru - klidová zóna
 3. nám Míru - od Radnice až k mostu v Ráji včetně - 181 m
 4. F. V. Míči - vč. mostu až k vjezdu do dvora JMB - 105 m
 5. Klášterní - schody + Špitálek - 35 m
 6. Husova ulice (od ul. Legionářská po ul. Tyršova na straně budovy MŠ)
 7. Kapusinova - autobusové nádraží - 80 m
 8. Chodník naproti autobusovému nádraží - 55 m

Celkem 709 m

Chodník od novinového stránku na ul. Komenského pro přechod na ul. Tyršova a od přechodu po ul. Růžová udržuje ZŠ Otokara Březiny

2. Část

 1. Most Kaunicova - 25 m
 2. Havlíčkova - most - 22 m
 3. Komenského - od domu č. 124 k č. 122 až k Palackému č. 126 - 95 m
 4. Chodník za a před Operou - 50 m
 5. Husova - od ul. Legionářská po ul. Tyršova na straně budovy MŠ - 50 m
 6. Tyršova - od ul. Husova chodník naproti hasičům, směr AN
 7. Kaunicova - odo domu na Tyršově č. 189 k mostu Kaunicova, od DPS k mostu až ke křižovatce, schody, od DPS k mlékárně - 257 m
 8. Ohrazenická - od ul. F. V. Míči po ul. Ke Spravedlnosti

Celkem 702 m

II. ETAPA do 12 hodin

1. část

 1. Ohrazenická - až k ulici B. Němcové - 368 m
 2. Čelakovského - vč. JMB až k domu č. 604 - 142 m
 3. Poděbradova - od hospody k domu č. 604 - 332 m
 4. K Ráji - od mostu k domu č. 520 - 296 m
 5. J. Krčála - kolem opěrné zdi - 48 m

Celkem 1186 m

2. část

 1. Sokolovská - od domu č. 215 až k JMB - 178 m
 2. Bohušická - od JMB k domu č. 227 - 102 m
 3. Tyršova - vč. domu č. 189 k domu č. 185 - 57 m
 4. Vedle Opery, přechod, od trafostanice ke křižovatce na ulici Březinova - 134 m
 5. Březinova - od zdravotního střediska až k domu č. 58
 6. Od pekárny k domu č. 81 vč. - 390 m
 7. Havlíčkova - od domu č. 44 až ke starému DPS
 8. Od domu č. 341 až k domu č. 337 - 200 m

Celkem - 1061 m

III. ETAPA do 48 hodin

1. část

 1. Kaunicova - 225 m
 2. Nábřežní - 375 m
 3. Kapusinova - Polní - 260 m
 4. Stromořadní - 94 m
 5. Ke Spravedlnosti - 330 m

Celkem 1284 m

2. část

 1. Helfertova - 40 m
 2. Legionářská - 898 m
 3. Sokolovská - 146 m

Celkem 1084 m

Při sněžení 24 hodin a déle se udržuje opakovaně pouze I., II. a III. etapa.

IV. ETAPA do 30 dnů (neudržované úseky)

 1. Štefánikova - 410 m
 2. 5. Května - 286 m
 3. Sokolovská - 50 m
 4. Čapkova - 718 m
 5. M. Horákové - 594 m
 6. Dukelská - 283 m
 7. Jiráskova - 393 m
 8. Polní - 350 m
 9. Cigánkova - Družstevní - 139 m
 10. Legionářská - 80 m
 11. Březinova - 191 m
 12. Kaunicova - 326 m
 13. Chelčického - 398 m
 14. Havlíčkova - 50 m
 15. Smetanova - 237 m
 16. Panská - 80 m
 17. Žerotínova - 186 m
 18. J. Krčála - 610 m
 19. Žižkova - 106 m
 20. Vrchlického - 159 m
 21. Veleslavínova - 290 m
 22. Luční - 192 m
 23. Revoluční - 130 m
 24. K Modřínům - 180 m
 25. Střelnice - 130 m
 26. Nová - 80 m
 27. Lázeňská - 50 m
 28. Čelakovského - 660 m
 29. Zahradní - 880 m
 30. B. Němcové - 548 m
 31. Klášterní - 78 m 

Celkem 8864 m

B) Komunikace bez chodníků - závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním ve sjízdnosti

 1. ul. Nová
 2. ul. Křižní
 3. ul. Krátká
 4. Ratibořice
 5. Ohrazenice
 6. Popovice
 7. Boňov
 8. Přiložany
 9. Vacenovice

C) Vesnice

 • Zimní údržba chodníků před kulturními domy a autobusovými zastávkami bude prováděna pomocí brigádníků

Článek VIII.

Časové limity pro zahájení prací na zmírněných závad ve sjízdnosti na místních komunikacích

A) Při odstraňování sněhu

 • V pracovní době bez zbytečných průtahů (nejdéle do 30 minut) po zajištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla více než 2 cm.
 • V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut pro zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla více než 2 cm.

B) Při posypu

 • V době pracovní bez zbytečných průtahů ( nejdéle do 30 minut) po zjištění, že se na místních komunikacích vytváří náledí nebo jiná kluzkost.
 • V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že se na místních komunikacích vytváří náledí nebo jiná kluzkost.

C) Kalamitní situace

 • Průběh prací při kalamitní situaci se řídí pokyny operačního štábu zimní údržby, případně starosty města, případně z důvodu bezodkladnosti jednatele společnosti TESMA Jaroměřice s.r.o.

Článek IX.

Zahájení a ukončení zimní údržby

Zahájení a ukončení zimní údržby místních komunikací určí jednatel firmy TESMA Jaroměřice s.r.o. Podle klimatických podmínek zákon předpokládá zahájení zimního období od 1. listopadu a ukončení 31. března následujícího roku. Stejně tak v případě příznivých klimatických podmínek určí v průběhu zimy období, kdy se zimní hotovost přeruší, a to buď zcela, nebo jen v určitých hodinách (např. v noci, o sobotách a nedělích, atd.)

Článek X.

Operační štáb, koordinace zimní údržby

Město sleduje a kontroluje přípravu a provádění zimní údržby místních komunikací pomocí operačního štábu. Orgány města informují správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které zjistily.

V případě, že vozidla, stojící na místních komunikacích tvoří překážku silničního provozu a znemožňují provádění zimní údržby místních komunikací, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, rozhodne orgán obvodního oddělení Policie ČR o odstraňování takovýchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil.

Se správcem silnic spolupracuje správce místních komunikací zejména při koordinaci zimní údržby silnic a místních komunikací a při využívání mechanismů podniků pro zajištění zimní údržby místních komunikací.

Operační štáb zajišťuje řešení složitějších situací při vzniku ztížených podmínek a kalamitních situací, kontroluje připravenost a vyhodnocuje průběh zimní údržby.

Operační štáb je svoláván vedoucím štábu nebo starostou Města Jaroměřice nad Rokytnou při vzniku ztížených nebo kalamitních situací, které vyžadují většího zásahu mimo rámec tohoto plánu údržby. Při řešení kalamitních situací operační štáb spolupracuje s radou města. Členové operačního štábu jsou povinni udržovat po celé zimní období spojení s vedoucím štábu nebo starostou Města Jaroměřice nad Rokytnou a ohlásit mu každé vzdálení mimo bydliště a dosah uvedeného spojení.

Složení operačního štábu

Základní operační štáb zimní údržby

Jméno a Přijmení Post Kontakt
Ing. Karel Müller starosta města 731 634 552
Jiří Zima jednatel TESMA Jaroměřice s.r.o. 777 714 410
Jiří Urbánek velitel JSDHO 607 873 877
Zdeněk Říha místostarosta města 604 889 867

Rozšířený štáb zimní údržby

Jméno a Přijmení Post Kontakt
Ing. Karel Müller starosta města 731 634 552
Jiří Zima jednatel TESMA Jaroměřice s.r.o. 777 714 410
Jiří Urbánek velitel JSDHO 607 873 877
Zdeněk Říha místostarosta města 604 889 867
Ing. Pavel Matoušek vedoucí odboru OVIM MěÚ 773 528 831
Ježek Vladimír vedoucí směny 777 714 422
Petr Svoboda předseda OV Ratibořice 724 355 463
František Plíšek předseda OV Ohrazenice 604 479 483
Věra Jelečková předsedkyně OV Popovice 608 836 484
Marie Kouřílková předsedkyně OV Boňov 733 143 455
Alfréd Möller předseda OV Příložany 777 130 464
Jaromír Roupec předseda OV Vacenovice 602 563 884

Plán zimní údržby byl schválen Radou města Jaroměřice nad Rokytnou dne 8.12.2021, usnesení RM-84-2021-6


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 06. 2022 22:37